Авторски права

Авторски права

Материалите публикувани в сайта, могат да се разпространяват и споделят, само ако изрично е споменато името на автора и интернет адреса на страницата с материала.

Цялата снимкова информация е собственост на Федър ООД и не може да се копира и използва без писмено съгласие от страна на Федър ООД.

Търговските марки на партньорите на Федър ООД са собственост на техните притежатели.

Материалите публикъвани от страна на партньорите на Федър ООД са изцяло тяхна собственост.